Aan alle leden | Update van het bestuur #4

15 mei Aan alle leden | Update van het bestuur #4

Inmiddels hebben alle teams weer de mogelijkheid om te trainen. Het is fijn om te zien dat dit weer is opgestart. Op bestuurlijk vlak gingen de vergaderingen, weliswaar digitaal, uiteraard altijd door. Afgelopen week vond er weer een bestuursvergadering plaats. Met dit bericht willen we jullie weer op de hoogte stellen van wat daarin is besproken.

Komend seizoen
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer volop bezig en inmiddels is de voorlopige teamindeling seizoen 2020-2021 gepubliceerd. De Technische Commissie is de afgelopen periode druk bezig geweest om dit weer handen en voeten te geven.

Financiën
Op financieel vlak kunnen we melden dat op het eerste gezicht één en ander er niet slecht voor staat. Natuurlijk zijn er geen inkomsten vanuit de kantine, maar een deel van andere inkomsten, zoals sponsorgelden, komt toch binnen. Geld dat we natuurlijk hard nodig hebben om aan onze vaste verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Het is ook goed te melden dat de sponsorcommissie er in deze tijd zelfs in is geslaagd om nieuwe sponsoren aan te trekken en verlengingen van bestaande sponsorcontracten te realiseren. Zo mogen we Verhuisservice De Bilt als nieuwe sponsor verwelkomen en hebben Zolderverbouw Larenstein en Eetcafé Van Miltenburg hun contracten verlengd. Dank aan deze sponsoren en dank aan de Sponsorcommissie voor hun inzet.

Vanuit de gemeente, overheid en NOC*NSF komt de financiële steun ook op gang waar we uiteraard gebruik van zullen (en moeten) maken. Wel hebben we besloten om enkele geplande grote uitgaven, denk aan CV-ketels en rolluiken, uit te stellen totdat we wat meer zekerheid hebben over hoelang deze situatie waarin we zitten nog gaat duren. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we later niet in de financiële problemen komen als de belemmeringen veel langer gaan duren dan nu verwacht. Noodzakelijke uitgaven voor klein onderhoud zullen wel doorgang blijven vinden. Op dit moment worden alle maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen wel versoepeld, maar we vinden het goed om de komende tijd af te wachten. Voorzichtigheid is en blijft nu eenmaal geboden.

Eind juni zal de reguliere contributie-inning weer plaatsvinden. Net als de vorige keer hopen we wederom op de coulance van iedereen om deze betaling gewoon doorgang te laten vinden.

Bedankt
Vanuit onze kant willen wij iedereen bedanken voor de afgelopen periode. Een periode waarin niet kon worden gesport, maar wij wel van verschillende kanten positieve berichten ontvingen dat er een grote verbondenheid is met de vereniging. De beslissing om de incasso van contributie gewoon doorgang te laten vinden, heeft ons geen negatieve berichten doen opleveren en vrijwilligers zijn gewoon doorgegaan met hun werkzaamheden.

Het is mooi om de verbondenheid binnen NOVA te zien. Waar nodig zet een ieder zijn of haar beste beentje voor om deze turbulente tijd goed door te komen. Iedereen die dit doet, willen wij bedanken voor die inzet. Zonder hen is het allemaal niet te doen.

We wensen iedereen veel gezondheid toe en hopelijk zien we elkaar weer snel.

Het bestuur