Gedragsregels

Nova moet een veilige omgeving zijn voor onze leden, vrijwilligers, toeschouwers en andere bezoekers. Een omgeving waarin iedereen, van jong tot oud, zich prettig voelt en zich op zijn of haar niveau verder kan ontwikkelen op sportief en sociaal maatschappelijk gebied. Gedrag waar een ander last van heeft, accepteren wij niet. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt bij Nova hebben wij een aantal gedragsregels waaraan iedereen zich dient te houden.  

Hieronder gaan we eerst in op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarna lees je andere gedragsregels die gelden voor sporters, ouders en verzorgers, en trainers. Neem kennis van deze regels en volg deze op. Lees tot slot het stukje over onze vertrouwenscontactpersoon, Annabelle van der Weerdt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag accepteren wij niet. NOC*NSF heeft folders ontwikkeld waarin staat uitgelegd wat seksueel overschrijdend gedrag is en hoe je vervelende situaties voorkomt. Lees de folder die voor jouw doelgroep geldt om vervelende situaties te voorkomen:

We voegen hieraan toe dat we elkaars geaardheid respecteren.

 

Sporters 

 • Probeer te winnen met respect voor je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Laat kleedkamers netjes achter. Ruim je spullen op.
 • Pesten is verboden.
 • Pak geen dingen van een ander zonder te vragen, anders is het stelen.
 • Meld het altijd als je een vermoeden hebt van seksuele intimidatie. Doe dit bij het bestuur, onze vertrouwenscontactpersoon Annabelle, sociaal werker bij MENS De Bilt Mirjam of schakel een andere hulplijn in.

 

Ouders en verzorgers 

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hún plezier en niet voor dat van jou.
 • Moedig jouw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Leer jouw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Maak een kind nooit belachelijk en word niet boos als een kind een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 • Pesten is verboden.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van jouw kind mogelijk te maken.
 • Attendeer jouw kind op het met zorg gebruik maken van de accommodatie; spullen opruimen, kleedkamer netjes achterlaten.
 • Geef aan dat kinderen geen dingen van een ander pakken zonder te vragen, anders is het stelen.
 • Meld het altijd als je een vermoeden hebt van seksuele intimidatie. Doe dit bij het bestuur, onze vertrouwenscontactpersoon Annabelle, sociaal werker bij MENS De Bilt Mirjam of schakel een andere hulplijn in.

 

Trainers
De volgende regels hebben bij overgenomen van NOC*NSF:

 • Zorg voor een veilige omgeving: schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren;
 • Handel naar de regels en richtlijnen: zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. De regels en richtlijnen lees je op deze pagina en in de hierboven genoemde folder van NOC*NSF. Meld het altijd als je een vermoeden hebt van seksuele intimidatie. Doe dit bij het bestuur, onze vertrouwenscontactpersoon Annabelle, sociaal werker bij MENS De Bilt Mirjam of schakel een andere hulplijn in.
 • Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van je ervaring en functies: vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Wees je bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruik je positief niet: gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteer het privéleven van je spelers: dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan: onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Wees een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van kwetsende en/of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur of vertrouwenspersoon.
 • Zie toe op de naleving van regels en normen: zorg dat iedereen de regels en deze gedragscodes naleeft.
 • Wees open en alert op waarschuwingssignalen: wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon en/of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland

 

Daar voegen wij nog aan toe:

 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
 • Leer sporters aan met zorg om te gaan met het materiaal en de accommodatie.
 • Pesten is verboden.
 • Geef aan dat leden geen dingen van een ander pakken zonder te vragen, dan is het stelen.

 

Toeschouwers 

 • Gedraag je op je best: vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers: zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak een speler nooit belachelijk en ga nooit schelden als een speler een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 • Zorg ervoor dat jouw gedrag sportief is: goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Laat geen rommel achter.
 • Meld het altijd als je een vermoeden hebt van seksuele intimidatie. Doe dit bij het bestuur, onze vertrouwenscontactpersoon Annabelle, sociaal werker bij MENS De Bilt Mirjam of schakel een andere hulplijn in.

 

Bestuurders 

 • Meld vermoedens van seksuele intimidatie aan KNKV of het instituut Sport Rechtspraak (ISR);
 • Ga altijd vertrouwelijk om met verkregen informatie over leden.

 

De volgende regels hebben wij overgenomen van NOC*NSF:

 • Zorg voor een veilige omgeving: schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
 • Wees dienstbaar: handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt je op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
 • Wees open: handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
 • Wees betrouwbaar: houd je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
 • Wees zorgvuldig: handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
 • Voorkom (de schijn van) belangenverstrengeling: vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef geen geschenken uit hoofde van de functie en biedt geen diensten aan en doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld geschenken en giften die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.
 • Wees een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van kwetsende en/of beledigende opmerkingen.
 • Zet je intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het – samen met de leden, trainers en ouders – opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging.
 • Neem (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus: span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.
 • Span je in om te werken met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc.: zorg ervoor dat je sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners, e.a.
 • Wees je bewust van de risico’s van matchfixing en handel hiernaar. Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrek geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent aan bookmakers of aan anderen.
 • Zie toe op de naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft.

  

Vertrouwenscontactpersoon
Overtreedt iemand de gedragsregels? Voel jij je niet fijn bij een bepaalde situatie? Of zie je dat iemand anders ergens mee zit? Praat hier dan over met iemand die jij vertrouwt, bijvoorbeeld je familie, trainer, vrienden of bestuursleden. Bespreek je het liever met iemand anders? Je kunt altijd terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon Annabelle van der Weerdt.

Annabelle is te bereiken via vertrouwenspersoon@kvnova.nl. Zij zal zo snel mogelijk reageren op je mail.

Praat je liever met iemand van buiten Nova? Dat kan met Mirjam Valkenburg. Zij is sociaal werker bij MENS De Bilt. Je kunt haar bereiken via m.valkenburg@mensdebilt.nl, 06-30714483.